Tæt på

Gebyrer og afgifter

Vi opkræver følgende gebyrer og afgifter pr. 1. oktober 2021.

Opsigelse af forsikring

Du kan altid opsige din forsikring gratis med mindst en måneds varsel til hovedforfald (fornyelsesdato), eller senest 14 dage efter en skade er blevet afsluttet.

Flytter du dine forsikringer til et andet forsikringsselskab, klarer de opsigelsen for dig. Hvis du selv opsiger din forsikring, skal det altid ske skriftligt for at undgå evt. misforståelser.

Opsigelse af din forsikring med forkortet varsel

Mod et gebyr på 79 kr. kan du vælge at opsige din forsikring med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned uanset hovedforfaldsdatoen på forsikringen.

Hvis forsikringen har været i kraft i mindre end ét år, bliver du opkrævet et gebyr på 237 kr. pr. police.

Halvårlig eller månedlig opkrævning

Din forsikringspræmie bliver forhøjet med 2 %, hvis du vælger månedlig eller halvårlig opkrævning.

Rykkergebyr

Hvis præmien ikke betales rettidigt, sender vi en påmindelse. Ved enhver påmindelse opkræver vi et gebyr på 77 kr. til dækning af diverse administrationsomkostninger.

Skadesforsikringsafgift  

Skadesforsikringsafgiften opkræves med 1,1 % af præmien og betales løbende sammen med præmien.

Der betales ikke skadesforsikringsafgift for arbejdsskadeforsikringer og lovpligtige ansvarsforsikringer for motorkøretøjer.

Naturskadeafgift

Naturskadeafgiften er betegnelsen for det, vi før kaldte stormflods- og stormfaldsafgiften. Afgiften opkræves på brandforsikringer for bygninger og for indboforsikringen. Afgiften udgør 40 kr. årligt og opkræves den første gang, du betaler i løbet af et kalenderår.

Afgiften går til en pulje, som bliver brugt til at betale erstatning for skader forårsaget af stormflod, ligesom puljen med virkning fra 1.7.2022 udvides til også at yde erstatning for visse tørkeskader. Ved stormfald giver puljen tilskud til gentilplantning af private skove.

Statsafgift

Der opkræves en statsafgift for forsikringer til motorkøretøjer, dvs. på bil-, motorcykel- og knallertforsikringer. Afgiften afregnes direkte til SKAT via din forsikring hos os. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst inden afgifter og bidrag. Statsafgiften kan sammenlignes med momsen, som findes på andre varer og serviceydelser. 

Statsafgiften er 42,9 % af forsikringspræmien for din ansvarsforsikring på din bil eller motorcykel. 

For knallertforsikringer er der en fast statsafgift på 230 kr. om året. 

Miljøbidrag

På ansvarsforsikringer for person- og varebiler bliver der årligt opkrævet et miljøbidrag på 84 kr.  Miljøbidraget går til at finansiere den godtgørelse, der betales til ejeren af den bil, der hugges op eller skrottes. 

Garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bidrag til Garantifonden er fastsat af Finanstilsynet. Der opkræves et bidrag på 40 kr. pr. police på forbrugerforsikringer - henholdsvis motorforsikringer, indboforsikringer samt husforsikringer. Pr. 01.01.2022 skal forsikringsselskaber der tegner lovpligtige- og frivillige arbejdsulykkesforsikringer, opkræve et bidrag på 30 kr. pr. ansat omregnet til fuldtidsansat.

Bidragene går i en pulje, som bliver anvendt til dækning af skader, såfremt et forsikringsselskab går konkurs.

April 2022

Spørgsmål om forsikring?

Ring eller skriv til os, hvis du vil vide mere om os og vores forsikringer.

Bestil et møde

Aftal et møde med en af vores assurandører. Vi kommer forbi, når du har tid.